realitni-eshop.cz

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Výňatek ze Všeobecných obchodník podmínek zprostředkovatelské smlouvy a serveru realitni-eshop.cz

1) Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů RK (dále jen „Osobní údaje“) a s jejich následným zpracováním za podmínek dále uvedených, a současně tímto potvrzuje, že u vedený souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů RK v dále specifikovaném rozsahu byl poskytnut dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle Uživatele. Zpracování Osobních údajů je RK prováděno v souladu Zákonem.

 2) Uživatel prohlašuje a zaručuje, že pokud RK v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů RK a s následným zpracováním jejich osobních údajů RK pro účely stanovené ve VOP.

3) Registrovaný uživatel souhlasí s tím, aby RK či další osoby RK zmocněné (dále jen „Třetí osoba“) zpracovávaly veškeré Osobní údaje, které sdělil nebo sdělí RK, nebo které byly RK a v souvislosti s uzavřením nebo plněním smluvního vztahu mezi nimi oprávněně získány od třetích osob. Osobní údaje, které RK či Třetí osoba získává a spravuje, jsou zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo mobilního telefonu, e -mailová adresa.

4) Registrovaný uživatel souhlasí, aby jeho Osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly RK či Třetí osobou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem užití Serveru, nabízení a poskytování obchodu a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů RK, využití pro marketingové, propagační nebo obdobné účely RK nebo Třetí osobou.

5) Registrovaný uživatel uděluje tímto RK v souladu se Zákonem souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které RK poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a RK poskytne, a to pro účely užití Serveru a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům RK.

6) Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluje Registrovaný uživatel na dobu trvání 5 let.

7) Registrovaný uživatel souhlasí, aby RK zpracovávala jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě.

8) Registrovaný uživatel dále souhlasí s tím, aby RK poskytovala jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů osobám propojeným s RK za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Registrovanému uživateli těmito osobami.

9) Registrovaný uživatel má právo požádat RK o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána.

10) Registrovaný uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že RK nebo Třetí osoba jako správce nebo jiná osoba, která pro RK zpracovává Osobní údaje, provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se Zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby RK nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Registrovaného uživatele shledána oprávněnou, RK neprodleně odstraní závadný stav. Pokud RK nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Registrovaného uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

11) Uzavřené Smlouvy jsou archivovány RK v elektronické podobě a nejsou přístupné.

12) V rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany RK zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli (vč. Registrovaných uživatelů a Objednatelů) prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku nebo do skončení soudního sporu, je-li ohledně obsahu těchto zpráv veden. Tyto zprávy se RK zavazuje dále nezpracovávat, neobdrží-li od Uživatele, Registrovaného uživatele či Objednatele podnět, případně nezjistí-li z vlastního podnětu, že určitá konkrétní zpráva porušuje tyto VOP, právní předpisy České republiky nebo obsahuje nevyžádanou reklamu.